OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Deti s diagnózou DMO‚ Hydrocefalus a Epilepsia

Detská mozgová obrna
          Detská mozgová obrna...

je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené prenatálnym, perinatálnym alebo včasne postnatálnym poškodením mozgu. Je to nepokračujúce funkčné poškodenie mozgu dieťaťa. Je charakteristické poruchami nervového a svalového systému v oblasti svalového napätia, sily, koordinácie a priebehu pohybu. Vzniká z poškodenia mozgu pred jeho dozretím.

                PRÍČINY DMO

  -v prenatálnom období ochorenia matky počas tehotenstva, nedostatočná výživa, röntgenové žiarenie, nadmerné duševné zaťaženie, genetické činitele, rubeola matky, ľadvinové ochorenia a poruchy krvného obehu u matky,
  -v perinatálnom období komplikácie pri pôrode, nedonosenosť či prenosenosť plodu,
· v postnatálnom období všetky infekcie dieťaťa do veku asi 6 mesiacov Detská mozgová obrna sa vyskytuje asi u 2 z 1000 všetkých novorodencov.


Postihnutí sú najmä predčasne narodení novorodenci, ktorí sú DMO postihovaní približne 100 – 300 –krát častejšie než bábätka narodené vo vypočítanom termíne. Príčiny DMO sa dajú nájsť len u asi 50% postihnutých detí. Symptómy – možno pozorovať rôzne formy porúch: - zvýšenie svalového napätia, stvrdnutie svalstva - poruchy koordinácie a rovnováhy - rečové poruchy - zmena reaktivity - poruchy pozornosti, pamäti, učenia - nápadnosti alebo odlišnosti v emocionálnej sfére Prognóza: U detí s detskou mozgovou obrnou nemusí dôjsť k vážnejšiemu postihnutiu intelektovej úrovne.
Celkove dochádza k mentálnej retardácii u detí s DMO asi v 1/3 až 1/2 prípadov a až u 75 % sú zaznamenávané poruchy reči, aj keď verbálna zložka býva obecne silnou stránkou týchto detí, asi u 20 % prípadov sú prítomné i poruchy sluchu. IQ býva u týchto detí skôr stabilnejšie ako v bežnej populácii, väčšinou s miernou akceleračnou tendenciou vo vývoji, veľmi časté sú však aj poruchy pozornosti. Formy detskej mozgovej obrny – poznáme dve základné formy DMO:
1)spastická – svaly majú zvýšené napätie
2)nespastická – bez zvýšeného svalového napätia Spastické formy delíme na ďalšie:

diparetická – ide o ochrnutie oboch dolných končatín - hemiparetická ide o jednostranné postihnutie hornej a dolnej končatiny - kvadruparetická postihuje všetky 4 končatiny Medzi nespastické formy patrí:
hypotonická – prejavuje sa zníženým svalovým napätím, deti majú väčší rozsah pohybov v kĺboch, môžu sa ľahko zvinúť do klbka alebo horné končatiny ovinúť okolo krku.
Extrapyramídová – postihuje motoriku horných a dolných končatín, býva postihnutá aj hybnosť rečových orgánov a preto je reč ťažko zrozumiteľná. U detí trpiacich DMO sa tiež vyskytujú poruchy vnímania, pozornosti, pamäti, reči, zraku, sluchu. V správaní sa môže prejaviť nekľud, nestálosť, neposednosť alebo naopak pomalosť, nezáujem, náladovosť, afektívna dráždivosť.

Najdôležitejšie je zistiť, do akej miery sú pri jednotlivých formách DMO postihnuté funkcie a činnosti potrebné na to, aby si dieťa mohlo osvojiť vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prípravu na povolanie a spoločenské zaradenie. Fakt postihnutia dieťaťa výrazne ovplyvňuje i výchovné postoje rodičov, časté býva odmietanie dieťaťa, celkové zníženie očakávania je takmer pravidlom. Rodina je obyčajne v situácii dlhodobého stresu, nevyhnutné sú časté návštevy lekárov, nutnosť pravidelnej rehabilitácie.                                                                                      Jentina 6.1.2006